Voor alle vragen kan u terecht bij Nadine Vanderlooven via onderstaand formulier, of
GSM: 0475/599 805
dynamicscenter@telenet.be


Voornaam  
Naam  
Postcode  
(*)
Plaats  
(*)
E-mail  
(*)
Telefoon nummer  
(*)
Ik wens graag meer info over  
Andere vragen/opmerkingen  

HUISREGLEMENT 

1.   Het betalen van het lidgeld betekent dat het huisreglement gelezen en aanvaard wordt.
2.   Elke dansles/bewegingsles duurt tussen de 50 en 60 min.; kleuterlessen tussen de 40 en 45 min. Musicallessen 90min.
3.   Een les kan enkel blijven doorgaan als er min. 15 deelnemers ingeschreven zijn en er wordt les gegeven vanaf 5 deelnemers.
4.   Deelnemers (en evt.begeleiders van kids) hebben toegang tot de danszalen vanaf 5 min.voor de start van een les.
5.   Draag makkelijke sportieve kledij aangepast aan de lesstijl; volwassenen brengen steeds een handdoek mee.  Alle deelnemers aan de jaarlijkse show zijn verplicht 1 kledingstuk te kopen; model afhankelijk van de groep/lesstijl.
6.   In de zalen enkel propere sportschoenen aangepast aan de lesstijl.
7.   Lange haren steeds volledig vastmaken in de omkleedruimte.
8.   Geen eten, snoep of kauwgom in de danszalen.
9.   In de danszalen enkel water in afsluitbaar flesje of drinkbus.
10. Al het afval in de juiste vuilbakken deponeren.
11. De parking voor het gebouw is toegankelijk voor alle leden van Dynamics; graag OP de parking parkeren als er plaats is. Gelieve niet VOOR de parking te parkeren tenzij het voor even is (max 5’)

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.   Bezoekers (leerlingen, gasten, enz.) dienen zich aan de geldende algemene voorwaarden van DYNAMICS CENTER te houden wanneer zij zich op het domein van de dansschool begeven. Indien de regels niet worden nageleefd, kan de toegang ontzegd worden.
2.   Diefstal of beschadiging van eigendommen (materiaal, gebouw,…) van DYNAMICS CENTER zal verhaald worden op de schuldige(n).
3.   Het gebruik van audiovisuele apparatuur is enkel toegestaan met toestemming van DYNAMICS CENTER.
4.   Druggebruik wordt niet getolereerd. Alcoholgebruik onder de 16 jaar is niet toegelaten. In het gebouw geldt een algemeen rookverbod.
5.   Ouders mogen kinderen begeleiden tot aan de danszalen. Enkel de leden zijn toegelaten in de danszalen.
6.   DYNAMICS CENTER mag audiovisuele opnames gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals bijvoorbeeld sociale media).
7.   Elk lid verbindt zich ertoe om geen enkel nadeel te berokkenen aan de medeleden, zowel op moreel, financieel, racistisch of lichamelijk vlak.
8.   Voor de leden wordt een verzekering afgesloten. De aard en de dekking kunnen door de leden worden geraadpleegd. Deze is inbegrepen in het lidgeld. Indien u lichamelijke letsels heeft ten gevolge van de dansles dient u deze binnen 12 uur te melden aan het bestuur via mail of telefoon. Enkel letsels opgelopen tijdens de dansles of de dansvoorstelling komen in aanmerking voor de verzekering. Letsels opgelopen voor of na de dansles/dansvoorstelling in de dansstudio of de schouwburg komen niet in aanmerking. De leden kunnen zelf een bijkomende verzekering afsluiten. Hierbij wordt door DYNAMICS CENTER geen enkel bedrag van lidgeld teruggestort bij eventuele overlapping van het risico.
9.   U bent niet verzekerd voor bestaande lichamelijke letsels die ten gevolge van de dansles verergeren of zich opnieuw manifesteren
10. U bent niet verzekerd bij een proefles. Hieraan neemt u deel op eigen risico.
11. DYNAMICS CENTER is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten.
12. DYNAMICS CENTER is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool.
13. Neem geen waardevolle spullen mee naar de danslessen. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.
14. Het bestuur of de docent is niet verantwoordelijk voor kinderen of jongeren die niet tijdig afgehaald worden bij het einde van de les. Wij kunnen niet in opvang voorzien voor of na de les.
15. Inschrijvingsgeld kan enkel worden terugbetaald aan de hand van een doktersattest en dit als korting op het lidgeld van volgend jaar.
16. Cursisten die een les missen, voor welke reden dan ook, verwittigen de lesgever. De gemiste lessen, kunnen niet worden ingehaald.
17. Lesmomenten kunnen gewijzigd worden indien noodzakelijk. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen. Wanneer een cursus geannuleerd wordt voor aanvang van de tweede maand, wordt het volledige lidgeld terugbetaald. Bij annulatie na enkele maanden, wordt het resterende aantal maanden terugbetaald, tenzij de annulatie veroorzaakt wordt door overmacht of door het ingrijpen van een derde en buiten de wil van DYNAMICS CENTER niet meer kan worden uitgevoerd.
18. Cursisten worden ingedeeld volgens leeftijd en niveau. DYNAMICS CENTER is hierin eindverantwoordelijk.
19. Na inschrijving is de cursist het volledige lidgeld verschuldigd. Betaling dient bij de inschrijving te gebeuren, tenzij anders overeengekomen met DYNAMICS CENTER.
20. Bij ziekte of afwezigheid van een lesgever zal voor vervanging gezorgd worden. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast of verplaatst. Indien mogelijk wordt u via een mailbericht, telefonisch, via de website of facebook op de hoogte gesteld.
21. In geval van hevige sneeuwval of andere bijzondere omstandigheden wordt de les afgelast of verplaatst. Indien mogelijk wordt u via een mailbericht, telefonisch, via de website of facebook op de hoogte gesteld. Het bestuur is gerechtigd om, indien noodzakelijk, dit huisreglement te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn.PRIVACY BELEID

 1.  Algemeen

​DYNAMICS CENTER hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DYNAMICS CENTER houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 
 Als DYNAMICS CENTER zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Dynamicscenter@telenet.be
 
Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

2.  Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

​Je persoonsgegevens worden door DYNAMICS CENTER verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het organiseren van en deelnemen aan evenementen
  • Sportieve- en clubadministratie (gerechtvaardigd belang)
  • Organisatie van een evenement (uitvoering overeenkomst)
 • Promotie, PR en communicatie waaronder
  • Het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
  • Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)

 

3.    Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam
 • Privé-contactgegevens :  telefoonnummer, e-mail, adres
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
 • Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, …)
 • Sportieve gegevens (o.a. les, aanwezigheden, …)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

 We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  
 
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4.    Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

​De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 
Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5.     Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
 

6.    Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)


7.    Bewaartermijn
​DYNAMICS CENTER bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
DYNAMICS CENTER  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 7 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking)

8.    Beveiliging van de gegevens
​Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens DYNAMICS CENTER van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Al onze systemen zijn beschermd met de nieuwste versies van internet security software
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

9.    Je rechten omtrent je gegevens 

​Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 
Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.
 
Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.
 
Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
 
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
 
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 
 
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

10.  Klachten

​Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be

11.  Wijzigingen aan onze privacyverklaring

DYNAMICS CENTER kan deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 4 september 2018.