Dynamics Center
ALGEMENE VOORWAARDEN 
1.   Bezoekers (leerlingen, gasten, enz.) dienen zich aan de geldende algemene voorwaarden van DYNAMICS CENTER te houden wanneer zij zich op het domein van de dansschool begeven. Indien de regels niet worden nageleefd, kan de toegang ontzegd worden. 
2.   Diefstal of beschadiging van eigendommen (materiaal, gebouw,…) van DYNAMICS CENTER zal verhaald worden op de schuldige(n). 
3.   Het gebruik van audiovisuele apparatuur is enkel toegestaan met toestemming van DYNAMICS CENTER. 
4.   Druggebruik wordt niet getolereerd. Alcoholgebruik onder de 16 jaar is niet toegelaten. In het gebouw geldt een algemeen rookverbod. 
5.   Ouders mogen kinderen begeleiden tot aan de danszalen. Enkel de leden zijn toegelaten in de danszalen. 
6.   DYNAMICS CENTER mag audiovisuele opnames gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals bijvoorbeeld sociale media). 
7.   Elk lid verbindt zich ertoe om geen enkel nadeel te berokkenen aan de medeleden, zowel op moreel, financieel, racistisch of lichamelijk vlak. 
8.   Voor de leden wordt een verzekering afgesloten. De aard en de dekking kunnen door de leden worden geraadpleegd. Deze is inbegrepen in het lidgeld. Indien u lichamelijke letsels heeft ten gevolge van de dansles dient u deze binnen 12 uur te melden aan het bestuur via mail of telefoon. Enkel letsels opgelopen tijdens de dansles of de dansvoorstelling komen in aanmerking voor de verzekering. Letsels opgelopen voor of na de dansles/dansvoorstelling in de dansstudio of de schouwburg komen niet in aanmerking. De leden kunnen zelf een bijkomende verzekering afsluiten. Hierbij wordt door DYNAMICS CENTER geen enkel bedrag van lidgeld teruggestort bij eventuele overlapping van het risico. 
9.   U bent niet verzekerd voor bestaande lichamelijke letsels die ten gevolge van de dansles verergeren of zich opnieuw manifesteren 
10. U bent niet verzekerd bij een proefles. Hieraan neemt u deel op eigen risico. 
11. DYNAMICS CENTER is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten. 
12. DYNAMICS CENTER is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool. 
13. Neem geen waardevolle spullen mee naar de danslessen. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. 
14. Het bestuur of de docent is niet verantwoordelijk voor kinderen of jongeren die niet tijdig afgehaald worden bij het einde van de les. Wij kunnen niet in opvang voorzien voor of na de les. 
15. Inschrijvingsgeld kan enkel worden terugbetaald aan de hand van een doktersattest en dit als korting op het lidgeld van volgend jaar. 
16. Cursisten die een les missen, voor welke reden dan ook, verwittigen de lesgever. De gemiste lessen, kunnen niet worden ingehaald. 
17. Lesmomenten kunnen gewijzigd worden indien noodzakelijk. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen. Wanneer een cursus geannuleerd wordt voor aanvang van de tweede maand, wordt het volledige lidgeld terugbetaald. Bij annulatie na enkele maanden, wordt het resterende aantal maanden terugbetaald, tenzij de annulatie veroorzaakt wordt door overmacht of door het ingrijpen van een derde en buiten de wil van DYNAMICS CENTER niet meer kan worden uitgevoerd. 
18. Cursisten worden ingedeeld volgens leeftijd en niveau. DYNAMICS CENTER is hierin eindverantwoordelijk. 
19. Na inschrijving is de cursist het volledige lidgeld verschuldigd. Betaling dient bij de inschrijving te gebeuren, tenzij anders overeengekomen met DYNAMICS CENTER. 
20. Bij ziekte of afwezigheid van een lesgever zal voor vervanging gezorgd worden. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast of verplaatst. Indien mogelijk wordt u via een mailbericht, telefonisch, via de website of facebook op de hoogte gesteld. 
21. In geval van hevige sneeuwval of andere bijzondere omstandigheden wordt de les afgelast of verplaatst. Indien mogelijk wordt u via een mailbericht, telefonisch, via de website of facebook op de hoogte gesteld. Het bestuur is gerechtigd om, indien noodzakelijk, dit huisreglement te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn.